Strefa klienta

Informacje o sprzedawcy

Stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest "Orange Polska Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3.937.072.437,00 PLN, NIP: 526-02-50-995, świadcząca usługi telekomunikacyjne.

Sprzedaży sprzętu dokonuje Contact Center Sp. z o.o., siedziba: Toruń, ul. Szosa Bydgoska 60a, kod 87-100. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000327814. Kapitał zakładowy 5000 zł. NIP: 9671307977, REGON: 340563926, tel.: (56) 6651250 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Reklamacje

 • konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do Contact Center Sp. z o.o. listownie na adres ul. Szosa Bydgoska 60a, kod 87-100 Toruń, telefonicznie na numer: (56) 665 1201, 801 888 787 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@ccenter.pl oraz do BOK Orange Polska S.A. na numer: *100 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), a także pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzedaży (obsługi);
  * w przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy odpowiedź (telefonicznie, pisemnie lub mailem) zostanie udzielona w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zarejestrowania zgłoszenia;
 • w przypadku sprzedaży konsumenckiej konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W celu realizacji tych uprawnień konsument powinien określić sposób, w jaki chce zrealizować te uprawnienia oraz przesłać terminal będący przedmiotem reklamacji (wraz z dowodem zakupu) do Contact Center Sp. z o.o., Dział Dystrybucji ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń;
 • w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji kupujący może skierować swoje roszczenia bezpośrednio do producenta urządzenia, bądź skorzystać z pośrednictwa salonu obsługi Orange lub sprzedawcy urządzenia;
 • Contact Center Sp. z o.o. jako sprzedawca urządzenia wraz z akcesoriami potrzebnymi do korzystania z w/w urządzeń i wyraźnie określonych w treści zawieranej umowy sprzedaży, oświadcza, że wszystkie sprzedawane urządzenia i akcesoria są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Powyższe nie wyłącza uprawnień konsumenta do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji (w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta urządzeń i/lub akcesoriów):
 • Konsument poza postępowaniem reklamacyjnym prowadzonym przez Contact Center Sp. z o.o. lub przez dostawcę usług telekomunikacyjnych ma prawo skorzystać z postępowania mediacyjnego prowadzonego przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, a także zwrócić się o pomoc w zakresie skarg i reklamacji do najbliższego Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Informacje szczegółowe dotyczące trybu w/w postępowania mediacyjnego oraz reklamacyjnego/skargowego dostępne są w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w najbliższych urzędach miejskich/starostwach powiatowych.

Płatności

zgodnie z wyborem dokonanym przez konsumenta operator będzie wystawiał fakturę za usługi telekomunikacyjne w formie papierowej lub elektronicznej,

opłata abonamentowa jest pobierana z góry za następny okres rozliczeniowy, chyba że Abonent i Operator ustalą inny sposób pobierania opłaty abonamentowej;

Okres rozliczeniowy to przedział czasowy, za który zostaje wystawiona faktura. w przypadku usług mobilnych okresy rozliczeniowe rozpoczynają się odpowiednio 1, 4, 6, 10, 14, 16, 19, 24, 26, 29 dnia miesiąca. Każdy numer abonencki w mobilnej sieci Orange jest przypisany do jednego z tych okresów. Najczęściej jest to okres rozliczeniowy najbliższy dacie podłączenia telefonu do sieci.

Cenniki i regulamin

Odstąpienie od umowy

- w przypadku sprzedaży konsumenckiej konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od daty zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

* Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu na adres Contact Center Sp. z o.o., Dział Dystrybucji ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń sprzętu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem;

w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, konsument zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt przesyłki wraz z oryginałem dokumentu zakupu (faktura oraz dowód wydania) oraz załączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres Contact Center Sp. z o.o., Dział Dystrybucji ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, co zwalnia obie strony z wszelkich zobowiązań z niej wynikających.